Yhdistyksen säännöt

SUOMEN MERCEDES-BENZ KLUBI RY SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Mercedes-Benz Klubi. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä MB-Klubi, ja kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista nimeä Mercedes-Benz Club Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

2 § TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on

-koota Suomen Mercedes-Benz-harrastajia

-pyrkiä säilyttämään Suomen Mercedes-Benz-autokanta

-kehittää taitavia ja vastuunsa tuntevia autoilijoita

-toimia liikennekulttuurin ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi

3 § TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

-järjestämällä kokoontumisia, retkiä ja näyttelyitä

-neuvomalla jäseniään toimialaansa liittyvissä kysymyksissä

-toimimalla yhteistyössä mm. muiden maiden vastaavien yhdistysten kanssa

-toimimalla yhteistyössä Mercedes-Benz Classic Car Club International GmbH:n sekä koti-ja ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi jakaantua hallituksensa päätöksen mukaisesti jaoksiin, joille yhdistyksen hallitus voi vahvistaa johtosäännöt näiden sääntöjen lisäksi.

4 § JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannattaja-ainais-ja kunniajäsenet. Yhdistyksen jäseneksi voi päästä sellainen henkilö, joka omistaa Mercedes-Benz-merkkisen auton. Hallituksella on kuitenkin oikeus tehdä poikkeuksia jäsenedellytyksen osalta. Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi haluavan on lähetettävä hallitukselle kirjallinen liittymishakemus.

Ainaisjäseneksi yhdistys voi varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä valita henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai henkilöitä, jotka ovat edistäneet Suomen Mercedes-Benz –kannan säilymistä.

Kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajiksi yhdistys voi varsinaisessa kokouksessa tekemällään päätöksellä valita yhdistyksen tarkoitusperiä merkittävällä tavalla edistäneitä henkilöitä. Kunniapuheenjohtajan tulee olla toiminut yhdistyksen puheenjohtajana.

5 § LIITTYMIS-JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Ainais-ja kunniajäsenellä ei ole liittymis-eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 § JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka myös suullisesti yhdistyksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen palauttamaan saamansa yhdistyksen tunnukset.

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, jotka, samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan siten, että vuosittain kaksi (2) on varajäsenineen erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä on läsnä kokouksessa. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

Luottamustehtäviin voidaan valita vain henkilö, joka on, tai sellainen ainais-tai kunniajäsen, joka on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on mm.

-edustaa yhdistystä

-suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa

-toimittaa kutsu yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esille tulevat asiat ja panna toimeen tehdyt päätökset

-vastata yhdistyksen taloudenhoidosta

-huolehtia vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta

-päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa

Hallituksen sisäisestä vastuunjaosta, valtuuksista ja toimintamuodoista päätetään vuosittain hallituksen toimintasuunnitelman yhteydessä.

9 § TILIT

Yhdistyksen toiminta-ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kertomuksensa tilintarkastuksesta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdessä kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja toisen joko hallituksen jäsen taikka hallituksen määräämä toimihenkilö.

11 § KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous helmi-toukokuussa ja syyskokous elo-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 1/10 äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 § KOKOUSKUTSUT

Kutsut varsinaisiin kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta.

13 § VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

-esitetään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

-esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

-päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa

-vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

-määrätään liittymis-ja jäsenmaksun suuruus

-valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle

-valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi vuodeksi

-päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

14 § ÄÄNESTYKSET

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Kannattajajäsenillä on ainoastaan puhe-mutta ei äänivaltaa. Sama koskee myös ainais-ja kunniajäsentä, joka ei ole ollut yhdistyksen varsinainen jäsen.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää ainoastaan varsinaisessa kokouksessa, ja päätös tulee tehdä vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

16 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 30 päivää. Purkamispäätös on tehtävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kummassakin kokouksessa. Jos yhdistys päätetään purkaa, tulee sen varat määrätä viimeisessä kokouksessa jollekin samansuuntaisiin tavoitteisiin pyrkivälle rekisteröidylle yhdistykselle.

Viimeisin yhdistysrekisterimuutos 8.7.2010